AVG

AVG EikenVloerdelen

EikenVloerdelen.nl, gevestigd aan De Koumen 35, 6433 KG Kerkrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u de diensten van EikenVloerdelen gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld onder dit Privacystatement, met inbegrip van het cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit Privacystatement wordt verwezen.
Contactgegevens:
https://www.eikenvloerdelen.nl
De Koumen 35
6433 KG Kerkrade
0031455211976

Garance Wijshoff is de Functionaris Gegevensbescherming van EikenVloerdelen. Zij is te bereiken via gw@eikenvloerdelen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EikenVloerdelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gw@eikenvloerdelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EikenVloerdelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- EikenVloerdelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
EikenVloerdelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EikenVloerdelen) tussen zit. EikenVloerdelen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EikenVloerdelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals voornoemd > 10 jaar > fiscale controle - newsletter - benadering per email. 

Delen van persoonsgegevens met derden

EikenVloerdelen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EikenVloerdelen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EikenVloerdelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gw@eikenvloerdelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EikenVloerdelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EikenVloerdelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gw@eikenvloerdelen.nl

Informatie op deze website

Deze website is bedoeld als een bron van algemene informatie en inspiratie. Onze websites en andere uitingen zijn niet bedoeld als bindend advies. 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig, onjuist of verouderd is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons uiteraard aanbevolen.

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden analytische cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer de gebruiker de website opnieuw bezoekt. Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt nadrukkelijk niet gebruikt en kunnen bezoekers daarom niet persoonlijk herleiden.

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. EikenVloerdelen is rechthebbende van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites kan veranderen zonder dat wij hier kennis van hebben genomen.